GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Harsh Vihar-400/220KV 315MVA ICT-1118-1222868
Harsh Vihar-400/220KV 315MVA ICT-2118-1122868
Harsh Vihar-400/220KV 315MVA ICT-3118-1122868
Harsh Vihar-220/66KV 160MVA T1611122868
Harsh Vihar-220/66KV 160MVA T233722868
Harsh Vihar-220/66KV 160MVA T333722868

 

Transformers Loading of Harsh Vihar Sub-station at 6/28/2017 9:03:40 AM