GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Harsh Vihar-400/220KV 315MVA ICT-1103-1023168
Harsh Vihar-400/220KV 315MVA ICT-2101-1023168
Harsh Vihar-400/220KV 315MVA ICT-3102-1023168
Harsh Vihar-220/66KV 160MVA T1611823168
Harsh Vihar-220/66KV 160MVA T2371123168
Harsh Vihar-220/66KV 160MVA T3371123168

 

Transformers Loading of Harsh Vihar Sub-station at 8/20/2017 7:36:17 AM