GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV / 33KV
Mundka-400/220KV 315MVA ICT-1124-462330
Mundka-400/220KV 315MVA ICT-2002330
Mundka-400/220KV 315MVA ICT-3-102330
Mundka-400/220KV 315MVA ICT-4125-482330
Mundka-220/66KV 160MVA T250-32330
Mundka-220/66KV 160MVA T350-32330