GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Naraina-220/33KV 100MVA T1002290
Naraina-220/33KV 100MVA T24092290
Naraina-220/33KV 100MVA T34782290

 

Transformers Loading of Naraina Sub-station at 8/20/2017 7:37:29 AM