GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Naraina-220/33KV 100MVA T13382270
Naraina-220/33KV 100MVA T23082270
Naraina-220/33KV 100MVA T34382270

 

Transformers Loading of Naraina Sub-station at 6/28/2017 9:00:03 AM