GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T10021866
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T270-3621866
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T31111621866
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T4651021866
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T5961221866