GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T10122842
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T228-1422842
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T345-522842
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T4141022842
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T5421622842