GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T10022725
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T224022725
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T338-522725
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T424022725
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T538-422725