GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T10023169
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T226-1323169
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T332023169
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T420-123169
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T532-223169