GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV / 33KV
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T1012250
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T20-32250
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T3002250
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T4002250
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T5032250