GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T10021465
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T255-2721465
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T386821465
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T455421465
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T582421465