GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T10022767
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T249-2622767
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T3771622767
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T436422767
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T563722767