GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T10022466
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T240-2122466
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T362822466
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T4481022466
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T569722466