GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T10022770
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T229-1522770
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T342722770
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T428422770
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T543522770