GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV / 33KV
Papankalan-2 -220/66KV 100MVA T121-423368
Papankalan-2 -220/66KV 100MVA T219-223368
Papankalan-2 -220/66KV 160MVA T333-723368
Papankalan-2 -220/66KV 160MVA T432023368