GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV / 33KV
Papankalan-2 -220/66KV 100MVA T111-823342
Papankalan-2 -220/66KV 100MVA T215-323342
Papankalan-2 -220/66KV 160MVA T425-223342
Papankalan-2 -220/66KV 160MVA T318-1323342