GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T1002290
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T232-102290
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T3002290