GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T10010
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T20010
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T30010