GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T1002190
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T292132190
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T3002190