GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV / 33KV
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T166-422766
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T231-822766
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T30022766