GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T1002230
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T26772230
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T3002230