GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T1002320
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T225-62320
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T3002320