GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T1002350
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T213-82350
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T3002350