GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan1-220/66KV 100MVA T10122468
Papankalan1-220/66KV 100MVA T243-2522468
Papankalan1-220/66KV 160MVA T376822468
Papankalan1-220/66KV 100MVA T445422468
Papankalan1-220/66KV 160MVA T574522468

 

Transformers Loading of Papankalan1 Sub-station at 8/20/2017 7:32:40 AM