GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan1-220/66KV 100MVA T126168229
Papankalan1-220/66KV 100MVA T224-1868229
Papankalan1-220/66KV 160MVA T3261768229
Papankalan1-220/66KV 100MVA T426068229
Papankalan1-220/66KV 160MVA T540-268229