GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan1-220/66KV 100MVA T10121366
Papankalan1-220/66KV 100MVA T238-2121366
Papankalan1-220/66KV 160MVA T368821366
Papankalan1-220/66KV 100MVA T435621366
Papankalan1-220/66KV 160MVA T558821366

 

Transformers Loading of Papankalan1 Sub-station at 6/28/2017 9:08:28 AM