GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan1-220/66KV 100MVA T10122767
Papankalan1-220/66KV 100MVA T240-2022767
Papankalan1-220/66KV 160MVA T363-622767
Papankalan1-220/66KV 100MVA T437422767
Papankalan1-220/66KV 160MVA T5591622767