GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Sabzi Mandi-220/33KV 100MVA T1 45-1900
Sabzi Mandi-220/33KV 100MVA T239100

 

Transformers Loading of Sabzi Mandi Sub-station at 8/20/2017 7:38:30 AM