GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Sabzi Mandi-220/33KV 100MVA T1 49-2200
Sabzi Mandi-220/33KV 100MVA T237100

 

Transformers Loading of Sabzi Mandi Sub-station at 6/28/2017 9:08:28 AM